mydy.net
当前位置:首页 >> 用程序输出杨辉三角形 >>

用程序输出杨辉三角形

也不知是哪种编程语言,给你个C语言的:#include<stdio.h> #define M 10 void main() { int a[M][M], i , j ; for(i=0;i<M;i++) for(j=0;j<=i;j++) { if(i==j||j==0) a[i][j]=1; else a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1]; printf("%5d",a[i][j]); if(i==j)printf("\n"); } } 金字塔型杨

输出杨辉三角的代码如下:#include<stdio.h> void main() { int i,j; int a[10][10]; printf("\n"); for(i=0;i<10;i++) { a[i][0]=1; a[i][i]=1; } for(i=2;i<10;i++) for(j=1;j<i;j++) a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j]; for(i=0;i<10;i++) { for(j=0;j<=i;j++) printf("%5d",a[i][j]); printf("\n"); } } 循环输出杨辉三角需计算好相应位置的输出物,控制好空格与数字的输出即可

#includeint main(){ int i,j; int a[10][10]; printf("\n"); for(i=0;i=0;i--) { for(j=0;j

直角三角形杨辉三角: #include<stdio.h> #define M 10 void main() { int a[M][M], i , j ; for(i=0;i<M;i++) for(j=0;j<=i;j++) { if(i==j||j==0) a[i][j]=1; else a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1]; printf("%5d",a[i][j]); if(i==j)printf("\n"); } } 金字塔型杨辉三角: #include<

#include<stdio.h>e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333330343236void main() { int a[10][10],i,j; for(i=0;i<10;i++) { for(j=10;j>=i;j--) printf("%2c",' ');/*两个空格*/ for(j=0;j<=i;j++) { if(i==j||j==0) a[i][j]=1; else a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];

#include int c(int i,int j) {if(j==0||j==i)return 1; else return c(i-1,j)+c(i-1,j-1); } int main() { int n,i,j; scanf("%d",&n); for(i=0;i{ for(j=0;jprintf(" "); for(j=0;jprintf("%6d",c(i,j)); printf("\n"); } getch(); return 0; }

#include<stdio.h> int main() { int i,j,n=13; printf("N="); while(n>12) scanf("%d",&n); /*控制输入正确的值以保证屏幕显示的图形正确*/ for(i=0;i<=n;i++) /*控制输出N行*/ { for(j-0;j<24-2*i;j++) printf(" "); /*控制输出第i行前面的空格*/ for(j=1;

//#include "stdafx.h"//vc++6.0加上这一行.#include "stdio.h"void main(void){ int i, j, a[9]={0,1,}; for(a[1]=i=1;i=1;j--) printf("%4d",a[j]=a[j-1]+a[j]); printf("\n"); }}

你看看这个,这个是我编译运行通过的#include <stdio.h> int main() { int arr[2][11], n, i, j; n=10; for (i=0; i<=10; i++) arr[0][i] = arr[1][i] = 0; arr[0][1] = 1; for (i=1; i<=n; i++) { for (j=1; j<=i; j++) arr[i%2][j] = arr[(i-1)%2][j-1]+arr[(i-1)%2][j]; for (j=1; j<=i; j++)

int tp(int x,int y) { int z; if(y==0 || y==x) return 1; z=tp(x-1,y-1)+tp(x-1,y); return z; } void fun(int n) { int i,j; for(i=0;i<n;i++) { for(j=0;j<=i;j++) printf("%5d",tp(i, j)); printf("\n"); } return; } void main() { int n; printf ("Please input a number:\n"); scanf("%d",&n); fun(n); return; }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mydy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com